Betingelser for leje af container / lagerplads:

 

-    Ethvert ophold på området sker på lejers helt eget ansvar.

-    Udlejer forsikrer intet af de opbevarede genstande.

-    Såfremt lejen ikke betales rettidigt, er udlejer berettiget til, UDEN VARSEL,  at aflåse det lejede. Gebyr herfor 300,00 kr for aflåsning og igen 300,00 kr for op-låsning.

     Der genåbnes først ved betaling af hele det skyldige beløb incl renter.

-    Ved misligholdelse af betaling jfr kontrakten har lejer INGEN adgang til det lejede før hele det skyldige beløb er betalt.

-    Såfremt lejen ikke er betalt rettidigt er udlejer berettiget til at bryde låsen og fjerne / bortsælge de opmagasinerede ejendele UDEN VIDERE !!

-   Det er lejers  pligt / ansvar altid at informere ud-lejer om lejers aktuelle adresse / mobil nr./ e-mail og evt. ændring af disse,  samt andre relevante oplysninger

     der kan have betydning for forhold vedr lejemålet og kontakten mellem lejer / ud-lejer. Specielt mht forhold vedr betaling.

 

Ovennævnte betingelser gælder ved underskrivelse af enhver kontrakt med udlejer. Uanset om de er påført kontrakten.

 

Udover ovenstående gælder nedenstående : 

1 Det lejede

1.1 Ved nærværende aftale får lejer ret til i lejeperioden at opbevare gods i et

nærmere angivet depotrum. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen

udenfor depotrummet.

1.2 Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår, som fremgår AF TEKSTEN OVENFOR

samt af nærværende Almindelige Bestemmelser.

 

2 Det lejedes anvendelse

2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må ikke drives

erhvervsvirksomhed fra det lejede.

2.2 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på nogen anden

måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie,

benzin og lignende væsker. Alle former for madvarer eller ildelugtende varer

må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.

2.3 Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig

for evt. tab lejer måtte få, som følge af beskadigelse af opbevarede

genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v.

2.4 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget

til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.

2.5 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, såfremt skaden kan henføres

til ham selv, eller andre, som han har givet adgang til det lejede jf. pkt.

4.3.

2.6 Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele området

og overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Uden tilbagebetaling

af lejebeløbet.

2.7 Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentant fra området

såfremt denne udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler

herom, eller på anden måde forulemper personale eller personer på området.

2.8 Lejer har ingen fremlejeret og afståelsesret.

2.9 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på

anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

 

3 Forsikring

3.1 De i det lejede opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring.

Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer.

 

4 Adgang til og tilsyn med det lejede ( gælder ikke )

4.1 Lejer har adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid

eller efter særskilt aftale med udlejer. Udlejer er berettiget til at opkræve separat

betaling for udvidet adgang til det lejede.

4.2 Det lejede aflåses af lejer med cylinderlås. Udlejer er ikke i besiddelse af nøgler

hertil, det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort.

4.3 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede når forholdene kræver

det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik

på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt, jf. pkt. 6.3. Udlejer

er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående

skriftligt varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m. af det lejede.

 

5 Lejens størrelse, betaling og regulering

5.1 Lejens størrelse fremgår af aftalens forside. Lejen betales månedsvis forud

hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr.

100 samt morarente med 2% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt

det skyldige beløb overdrages til inkasso er lejer forpligtet til at betale udlejer

alle omkostninger i forbindelse med dette.

5.2 Hvert år pr. 1. januar forhøjes uden særskilt varsel den månedlige leje med

3%. Reguleringen beregnes af den umiddelbart før reguleringen gældende

månedlige leje. Herudover kan udlejer med 1 måneds skriftligt varsel regulere

lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende depotrum.

Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.

 

6 Lejers misligholdelse

6.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har udlejer ret til

at forhindre lejers adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til som følge af lejerestance,

efter forudgående varsel at hæve nærværende lejeaftale. Såfremt

lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje

indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort

det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.

6.2 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret

i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten

udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav udlejer måtte

have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse

med lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet

for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed

for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.

6.3 Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt jf. pkt. 6.4 at

bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring

af det lejede jf. pkt. 6.2.. Provenuet fra salget bruges til dækning af ethvert

krav udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.

6.4 Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget

af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet

af den i påkravet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter betalingsfristens

udløb med mindst 3 ugers forudgående skriftligt varsel har givet lejer

meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt med mindre enhver forfalden

ydelse i lejeforholdet er udlignet.

 

7 Opsigelse

7.1 Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges med 14 dages skriftligt varsel til ophør

ved udgangen af en kalendermåned.

7.2 Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges med 12 måneders skriftligt varsel med

fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

 

8 Fraflytning af det lejede

8.1 Lejer er forpligtet til rydde det lejede samt rengøre dette ved aftalens ophør.

Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtelse

er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning.

Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse

hermed, dog minimum kr. 300. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte

skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler

det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.

8.2 Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved

indflytningen. Såfremt det lejede på fraflytningstidspunktet ikke forefindes i den

stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for

lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden.

Samme betingelser er gældende hvis depotrummet ikke afleveres ulåst.

 

9 Øvrige bestemmelser

9.1 Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område.

9.2 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

9.3 Adresseændring og ændring af telefonnummer m.v. skal straks meddeles til

udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse,

er altid bindende for lejer.

9.4 Affald der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller

efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.

9.5 Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de

personer, der er i besiddelse af den korrekte kode har lejers samtykke til at få

adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog

altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at

have adgang til det lejede.

9.6 Lejer er forpligtet til at betale samtlige omkostninger i tilfælde af fejlagtig kodeangivelse

eller anden falsk alarm på området, herunder misbrug af porte m.v.

9.7 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder lejeaftalen

og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen hverken før eller efter ombygning/genopførelse.